Оснивачки акт

На основу члана 10. став 3. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/2010 и 99/2011-др.закон), као пословно способно домаће правно лице, у својству оснивача фондације, дана 2. фебруара 2016. године, доносим

АКТ О ОСНИВАЊУ

„ФОНДАЦИЈЕ АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ“

Члан 1

Оснива се „ФОНДАЦИЈА АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ“ (у даљем тексту: Фондација) са седиштем у Нишу, ул. Добричка бр.2.

Оснивач Фондације је Завод за заштиту споменика културе Ниш, из Ниша, ул. Добричка бр.2, PIB 100615670, MB 07174748.

ЧЛАН 2

Циљеви оснивања Фондације су:

 • да омогући трајно чување успомене на лик и дело архитекте Александра Радовића,
 • да допринесе значају и јачању области заштите непокретних културних добара у Србији,
 • да пружи подршку младим стручњацима у овој области,
 • да промовише и популаризује питања везана за очување културног наслеђа,
 • да информише стручну, али и ширу јавност о најновијим достигнућима у овој области,
 • да допринесе повезивању стручњака из земље, региона и света.
ЧЛАН 3

Управни одбор Фондације у првом сазиву именује се у саставу

 • Сима Гушић, из Ниша– председник,
 • Ивана Цветковић, из Ниша – заменик председника, и
 • Ljiljana Deere (рођена Радовић), из Shepperton-a – члан.
ЧЛАН 4

Надзорни одбор Фондације у првом сазиву именује се у саставу

 • Милена Милошевић Мицић, из Књажевца – председник
 • Дејан Палибрк, из Нишa – заменик председника, и
 • Ана Костић, из Ниша– члан
ЧЛАН 5

За Управитеља Фондације, као овлашћено лице за заступање Фондације, именује се Елена Васић Петровић, из Ниша

ЧЛАН 6

За Секретара Фондације именује се, Миња Мишевић, из Ниша

ЧЛАН 7

Управни одбор, Надзорни одбор, Управитељ и Секретар Фондације врше свако своје послове утврђене законом и обављају друге послове у складу са законом, овим Оснивачким актом и Статутом Фондације.

ЧЛАН 8

Идејни творац Фондације је Елена Васић Петровић.

ЧЛАН 9

Фондација се оснива уз сагласност породице архитекте Александра Радовића.

ЧЛАН 10

Оснивач обезбеђује Фондацији простор за рад у свом седишту, у виду једне канцеларије и омогућава коришћење осталих заједничких просторија.

ЧЛАН 11

О промени циљева и статусној промени Фондације, као и о престанку рада Фондације, одлучује Управни одбор Фондације, уз обавезну сагласност Идејног творца и једног члана породице архитекте Александра Радовића.

ЧЛАН 11

О расподели преостале имовине, одлучује Управни одбор Фондације, а континуитет у раду након престанка постојања њеног оснивача обезбеђује се на начин утврђен Статутом Фондације.

В.д.директор Завода,

Елена Васић Петровић

Акт о оснивању донешен уз сагласност члана породице Радовић, Бранка Радовића сина архитекте Александра Радовића.